ZCL нэгэн шинэ форк гаргаж байна. 2.28-с өмнө гүйлгээг бүртгэнэ.

Bitcoin болон Zclassic хоёрыг нийлүүлж merge-fork хийж байгаа нь бусдаас онцлог юм.

https://btcprivate.org/