Өвөр Монголд Биткойны томоохон уурхай байгуулагджээ.


  • administrators

    Өвөр Монголын удирдлагууд энэ уурхайг бараг үнэгүй шахуу маш хямд цахилгаанаар хангаж хариуд нь уг үйлдвэр орон нутагт ажлын байр бий болгох, татвар төлөх маягаар харилцан ашигтай ажиллаж байна.

    Харин манайхан?  • Хөрөнгө босгоод орон нутагт (аль нэг боломжийн аймгийн төв, сумын төв ойролцоо) уурхай нээе ээ :)


Log in to reply
 

Looks like your connection to MongolBitcoin was lost, please wait while we try to reconnect.