Сэтгүүлчдэд туслах булан


  • administrators

    За манай сэтгүүлч нар Биткойны талаар мэдээ нийтлэл бэлтгэх гэж байгаа бол Админы зүгээс доорх зүйлс дээр туслалцаа үзүүлхэд бэлэн байна.

    • Үүнд мэргэжлийн үг хэллэгийг хөрвүүлэх тал дээр зөвлөгөө өгөх, тайлбар хийх,
    • Цаашид юуны талаар бичвэл сонирхолтой байх талаар
    • Асуух лавлах зүйлс байвал туслах

Log in to reply
 

Looks like your connection to MongolBitcoin was lost, please wait while we try to reconnect.