Энэтхэг улс Биткойныг хүлээн зөвшөөрөх тухай хууль хэлэлцэж байна.


  • administrators

    Сайхан мэдээ дуулгая.
    Энэтхэг улсын засгийн газар Биткойныг хүлээн зөвшөөрөх тухай асуудал хэлэлцэгдэж нааштай мэдээ гарсан тул анхааралдаа аваарай.


Log in to reply
 

Looks like your connection to MongolBitcoin was lost, please wait while we try to reconnect.