Ripple


  • administrators

    what is ripple?  • 5-р сараас хойш Ripple, Ethereum, Litecoin гэх мэт жижиг зооснууд өмнөхтэйгээ харьцуулахад огцом ханш нь өссөн байх юм. Энэ юутай холбоотой талаар сонирхуулаач? BTC давалгаатай холбоотойгоор дагаж өссөн тохиолдлууд байна уу? Хүмүүс ихээр сонирхож эхэлсэнтэй холбоотой юу


Log in to reply
 

Looks like your connection to MongolBitcoin was lost, please wait while we try to reconnect.